تشکیل سمینار شرکت هنکل در ماریناپارک هتل

تشکیل سمینار شرکت هنکل در ماریناپارک هتل
 200 تن از اعضای شرکت هنکل در سالن کامتینا ماریناپارک هتل  حضور  یافتند. این همایش انگیزشی در خصوص پیشرفت و همکاری بخش های این مجموعه برگزار شد

تاریخ درج: 14 اردیبهشت 1398