ورود خروج

آیین نامه تاسیس بورس در مناطق آزاد تجاری_صنعتی تصویب شد.

آیین نامه تاسیس بورس در مناطق آزاد تجاری_صنعتی تصویب شد. این اصلاحات شامل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص ، برون سپاری مالیات ستانی به دفاتر اسناد رسمی و معافیت برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آننها حداکثر 30 برابر معافیت موضوع قانون مذکور باشد ، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک مربوط به این قوانین و همچنین اظهار نظر مالیاتی تعیین و وصول مالیات مودیان مذکور به صورت مقطوع تعیین می شود.
تاریخ درج: 30 بهمن 1397