ورود خروج

قایق های بادبانی

قایق های بادبانی:

چنانچه در روز های بادی به جزیره کیش سفرنمودید ،فرصت رامغتنم شمرده و خودرا به بادودریا بسپارید.
"قایقهای بادبانی" پیشرفته به همراه ناخدایان باتجربه ما ،سفربی نظیروخاطره انگیزی رابرایتان رقم خواهند زد .

قایقهای بادبانی دردونوع یک یاچندنفره برای کلیه گروه های سنی قابل ارائه است ،هیجان و لذت را همراه با هم تجربه کنید.