چکیده ای از کار خانه داری در هتل

چکیده ای از کار خانه داری در هتل

در ابتدا می توان گفت در دنیای نظام یافته امروزی ما ،با توجه به تغییرات روز افزون در زندگی فردی و اجتماعی انسانها ،روابط و ضوابط در امور مختلف زندگی بطور کلی از صوزت قدیمی و ابتدایی خود خارج شده و به اشکال نوین و مشخص تری فرم گرفته است، به همین جهت است که مسائل و امور مربوط به زندگی خصوصی انسان ها که در گذشته در چهار دیواری خانه خلاصه میشد رفته رفته جنبه همگانی تری به خود گرفت و احتیاجات انسانها نسبت به یکدیگر با دید وسیع تر در پهنه عملیاتی گسترده تری نمایان می شود.

معنای کلمه خانه داری گرچه به رسم و سنت اجدادی ما منحصر به آب و جاروی منزل و پخت و پز بود ، ولی در حقیقت قواعد و نظام نوشته نشده ای را نیز دارا بود که بر اثر مرور زمان و با استفاده از تجربیات و نظریات که بانوان نوگرا از صورت وظیفه موروثی به شکل یک مبحث علمی و مهم در آمد که اکنون با معیار های معتبر و با ارزش تر سنجیده می شود و در صنعت هتلداری این بخش یکی از حساس ترین بخش ها و کارهای هتل معرفی می شود.

چارت خانه داری در هتل تشکیل شده است از مدیر خانه داری ،معاون خانه داری ، مسئول دفتر خانه داری ، سرپرست اتاق دارها ،متصدی البسه ، لاندری .

مدیر خانه داری :

معرفی